Profil společnosti

O nás

Podnikatelská činnost

 

  • Poradenská a znalecká činnost – poradenství v oblasti rekultivací ploch ovlivněných důlní, průmyslovou nebo stavební činností, soudněznalecké odborné posudky v oblasti ekonomika – rekultivace,sanace.

 

  • Inženýrská a projekční činnost – příprava podkladů pro studie a projekty, vlastní projekční a studijní práce, zajištění územních, stavebních a kolaudačních řízení, vč. projednání dokumentace s účastníky řízení a dotčenými orgány státní správy, zpracování dokumentace a posudků o vlivu staveb na životní prostředí (E.I.A.).

 

Rekultivační činnost

 

  • Technická rekultivace – terénní úpravy, návozy a převozy zemin, manipulace se zúrodnitelnými zeminami, svahování a planýrování, odvodnění, výstavba obslužných cest apod.

 

  • Biologická rekultivace – zakládání a následná údržba lesních porostů, zemědělská rekultivace na ornou půdu, zakládání a údržba trávníků, luk a pastvin, zakládání a údržba sadů, vinic, parků a lesoparků.

 

  • Stavební práce – výstavby skládek, kanalizací, trubních řádů, komunikací a ostatních stavebních objektů.